Sử dụng Quick Link, tạo QrCode Banking nhanh chóng

Xin chào!

Qrcode.io.vn cung cấp API tạo mã QR Banking miễn phí theo tiêu chuẩn mở của Napas.
Quick Link giúp bạn có thể sinh mã nhanh và nhúng vào các ứng dụng theo đường dẫn được quy định sẵn.

https://qrcode.io.vn/api/generate/{bankcode}/{accountNo}/{amount}/{addinfo}
Diễn giải
Note: là bắt buộc
Bây giờ cùng đi qua chi tiết cách sử dụng quicklink thực tế!

Dạng cơ bản:

1. Chỉ định mã ngân hàng & số tài khoản

https://qrcode.io.vn/api/generate/970416/254136379
Diễn giải
Note: là bắt buộc.

Kết quả nhận được:

2. Chỉ định số tiền & nội dung

https://qrcode.io.vn/api/generate/970416/254136379/10000/noidung
Diễn giải

Kết quả nhận được:

Dạng nâng cao:

https://qrcode.io.vn/api/generate/vcb/9933150068/10000/donate?frame=1&is_mask=1
Diễn giải

Kết quả nhận được: